Nasza specjalizacja.

Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w badaniu sprawozdań finansowych. Badamy sprawozdania jednostkowe, łączne i skonsolidowane. Przeprowadzamy także przeglądy sprawozdań finansowych. Badamy jednostki:

 • Produkcyjne, budowlane, usługowe, handlowe i gospodarki komunalnej; w różnych formach własności (spółki prawa handlowego, spółki osobowe i pozostałe formy).

 • Służby zdrowia – publiczne i niepubliczne; szpitale miejskie, wojewódzkie i specjalistyczne, przychodnie zdrowia, spółki służby zdrowia.

 • Szkoły wyższe, instytucje kultury i kościelne osoby prawne.

 • Stowarzyszenia, fundacje i organizacje opieki społecznej.

Cel.

Celem badania jest wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Wynikiem prac audytorskich jest sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania.

Sprawozdanie z badania zawiera zakres informacji określony w art. 83 ust. 3 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Sprawozdanie.

Biegły rewident w sprawozdaniu wyraża opinię o tym czy:

 • Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

 • Badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową.

 • Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 • W świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

 • Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Zaufali nam.

Accounting resources

Metody.

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • Krajowymi Standardami Badania,
 • zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Metody przeprowadzania badania.

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych dokonują zespoły, w skład, których wchodzą biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci, w siedzibie jednostki w terminach wzajemnie uzgodnionych. Badanie sprawozdania finansowego poprzedzone jest badaniem wstępnym oraz uczestniczeniem w rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Etapy.

Typowe badanie rocznego sprawozdania finansowego Jednostki przeprowadzamy w zasadzie w trzech etapach.

Etap 1

 • Badanie wstępne ksiąg rachunkowych w zakresie stosowanych zasad rachunkowości.

 • Ocena rozwiązań ewidencyjnych i zasad dokumentowania operacji gospodarczych.

 • Kontrola prawidłowości procedur ustalania i ewidencji podatków.

 • Ocena zakładowych zasad (polityki) rachunkowości, w tym rachunkowości informatycznej.

 • Badanie systemu kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów księgowych.

Etap 2

 • Obserwacja prac inwentaryzacyjnych.

 • Badanie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na koniec roku sprawozdawczego.

Etap 3

 • Badanie zasadnicze – po udostępnieniu kompletnego sprawozdania finansowego.  Kontynuacja zagadnień z etapów poprzednich.

 • Badanie poprawności aktywów i pasywów, prawidłowości ustalenia wyniku finansowego za rok sprawozdawczy.

 • Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia poszczególnych składników sprawozdania finansowego.

W trakcie badania zwracamy również uwagę na rozliczenia podatkowe i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ponadto w zależności od aktualnych potrzeb i na życzenie Kierownictwa Jednostki lub organu nadzorującego jednostkę realizujemy zakres prac zleconych dodatkowo a dotyczących badania sprawozdania finansowego.