Polska Izba Biegłych Rewidentów

Biuro rachunkowe

Możemy pomóc każdemu przedsiębiorcy       w zakresie sporządzania dokumentacji księgowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez doświadczony personel przy wsparciu biegłych rewidentów. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług z uwagi na to, iż posiadamy aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Współpraca z nami jest bezpieczna, ponieważ wzajemne zobowiązania zapisujemy w umowie, która wyraźnie określa obowiązki każdej strony.

Co możemy robić

  • prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe, oraz rozliczenia z tytułu ryczałtów,
  • świadczymy usługi towarzyszące, takie jak: sporządzanie list płac, deklaracji PIT, ZUS, dokonujemy zastępczo płatności podatkowych, odbieramy korespondencję bankową,
  • nadzorujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, prowadzonych we własnym zakresie przez Klientów,
  • świadczymy doraźną pomoc księgową,
  • przyjmujemy inne zlecenia dotyczące rachunkowości.

Standardowa obsługa księgowa obejmuje: bieżące zaksięgowanie operacji gospodarczych (zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o rachunkowości), sporządzenie comiesięcznych wydruków z ksiąg, sporządzenie comiesięcznych deklaracji VAT ,obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, sprawozdawczości GUS, sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych zeznań (deklaracji, informacji) podatkowych, z upoważnienia Klienta-reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowych i ZUS.

Na zlecenie Klientów prowadzimy dokumentację kadrowo – płacową. Sporządzamy listy wynagrodzeń pracowników stałych i doraźnych oraz prowadzimy karty wynagrodzeń.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych oraz poufność informacji o wynagrodzeniach.

Na życzenie Klienta możemy sporządzać okresowe (np. miesięczne) raporty jak: bilans, rachunek wyników, analiza kosztów, analiza rozrachunków, wg uzgodnionego wzoru, w tym w języku angielskim.

Miejsce świadczenia usług

Księgi rachunkowe i podatkowe prowadzimy w swojej siedzibie przy użyciu sprzętu oraz programów komputerowych będących własnością biura, jednak na życzenie Klienta jest możliwe prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta przy wykorzystaniu jego oprogramowania.

Dowody księgowe Klientów przechowujemy w naszej firmie do momentu zakończenia rozliczeń podatkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok, po czym zwracamy je Klientom do dalszego archiwizowania we własnym zakresie.

Szczegółowy zakres, sporządzanej w ramach obsługi księgowej dokumentacji, określamy w zawieranej z Klientem umowie.

Powrót