Polska Izba Biegłych Rewidentów

Metody

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami),

- ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zmianami),

- Krajowymi Standardami Badania,      

- zasadami etyki zawowodwej biegłych rewidentów.

Metody przeprowadzania badania

Badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych dokonują zespoły,
w skład, których wchodzą biegli rewidenci, ich asystenci oraz aplikanci, w siedzibie jednostki w terminach wzajemnie uzgodnionych. Badanie sprawozdania finansowego poprzedzone jest badaniem wstępnym oraz uczestniczeniem w rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

Powrót