Polska Izba Biegłych Rewidentów

Etapy

Typowe badanie rocznego sprawozdania finansowego Jednostki przeprowadzamy
w zasadzie w trzech etapach:

 

 

 

 

I etap: badanie wstępne ksiąg rachunkowych w zakresie stosowanych zasad rachunkowości, ocena rozwiązań ewidencyjnych i zasad dokumentowania operacji gospodarczych, kontrola prawidłowości procedur ustalania i ewidencji podatków, ocena zakładowych zasad (polityki) rachunkowości, w tym rachunkowości informatycznej, badanie systemu kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów księgowych.
II etap: obserwacja prac inwentaryzacyjnych, badanie prawidłowości wyceny aktywów
i pasywów na koniec roku sprawozdawczego.
III etap: badanie zasadnicze - po udostępnieniu kompletnego sprawozdania finansowego: kontynuacja zagadnień z etapów poprzednich, badanie poprawności aktywów i pasywów, prawidłowości ustalenia wyniku finansowego za rok sprawozdawczy, sprawdzenie prawidłowości sporządzenia poszczególnych składników sprawozdania finansowego.

W trakcie badania szczególną uwagę zwracamy na rozliczenia podatkowe i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ponadto w zależności od aktualnych potrzeb i na życzenie Kierownictwa Jednostki lub organu nadzorującego jednostkę realizujemy zakres prac zleconych dodatkowo.

Powrót