Polska Izba Biegłych Rewidentów

Cel

Cel badania

Celem badania jest wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Wynikiem prac audytorskich jest sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania.

Sprawozdanie z badania zawiera zakres informacji określony w art. 83 ust. 3 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Biegły rewident w sprawozdaniu wyraża m.in. opinię o tym czy:

-        sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej  i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

-        badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową;

-        sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;

-        w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie;

-         badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

 
Powrót