Polska Izba Biegłych Rewidentów

Audyt zewnętrzny

Każda wykonywana przez nas usługa audytu oparta jest na pełnym rozpoznaniu działalności jednostki, jej specyfiki i otoczenia. Umożliwia to nam zidentyfikowanie obszarów istotnych dla badania i właściwe ukierunkowanie prac.

Audyt przeprowadzany jest z wykorzystaniem technik i procedur, które gwarantują wysoką wiarygodność wykonanej usługi. Usługę przeprowadzania audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dokonują zespoły w skład, których wchodzą biegli rewidenci i ich asystenci oraz aplikanci, w siedzibie jednostki w terminach wcześniej uzgodnionych.

Biegły rewident przeprowadzający audyt dokonuje oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Audytor sprawdza m.in. poprawność sposobu rekrutacji uczestników projektu, pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, bada zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu.

 

Biegły ocenia poprawność udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, sposób realizacji działań promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Wynikiem prac audytorskich jest opracowanie i przekazanie zleceniodawcy opinii, raportu bądź certyfikatu, który w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawia ustalenia audytu.

Audyt przeprowadzamy stosownie do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:

  • Krajowych Standardów Badania,
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Techniki, które są stosowane podczas realizacji audytu:

  • przeglądy analityczne,
  • zastosowanie testów na okoliczność stwierdzenia następujących składowych wiarygodności danych: istnienie, kompletność, sprawowanie kontroli, prawidłowość wyceny, prawidłowość ujęcia księgowego,
  • szczegółowe badania poszczególnych dokumentów (umów, faktur, przelewów, itp.), sprawozdań oraz jednostkowych sald lub grup operacji gospodarczych wykazanych w księgach lub w raportach (wnioskach).
Powrót